İşçiye izin müjdesi! Yargıtay’dan emsal nitelikte karar

Yargıtay'dan milyonlarca işçiyi ilgilendiren emsal bir karar çıktı. Çalışan işçinin sözleşmesi herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda yıllık izinlerin ücrete dönüşeceğine dikkat çekerek Yargıtay, bu miktarın çalışanın son maaşı üzerinden verilmesi gerektiğine hükmetti. Ayrıca hafta tatillerinde çalışması durumunda ise biriktirilerek kullandırılıp yıllık izinden mahsup edilemeyeceğini belirtti.

İşçiye izin müjdesi! Yargıtay’dan emsal nitelikte karar
Son Güncelleme: 2 Aralık 2023 Cumartesi 13:03
2 Aralık 2023 Cumartesi 12:59

Yargıtay geçtiğimiz günlerde milyonlarca işçiyi ilgilendiren emsal bir karara imza attı. Vinç operatörü işten çıkarılmasının ardından işçi mahkemesine başvurdu. Çıkarılan işçi, Fazla çalışma yapmasına, ulusal bayram ve genel tatiller ile hafta tatillerinde çalışmasına rağmen karşılığının ödenmediğini ve yıllık izin alacağının bulunduğunu ileri sürdü.

Davacı işçi, kıdem ve ihbar tazminatları, yıllık izin ücreti, fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil ücreti ile hafta tatili ücreti ve bakiye ücretinin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti. Davalı avukatı, davacının alacaklarının eksiksiz ödendiğini, bu hususun banka kayıtları ve özlük dosyası içeriğindeki belgelerle sabit olduğunu savunarak davanın reddini istedi.

ALACAKLARI NEDENİYLE DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme; davacıya ihbar süresini kullandırdığını ispat edemediğinden davacının kıdem ve ihbar tazminatlarına hak kazandığı, davacının ödenmeyen alacaklarının bulunduğu gerekçeleriyle davanın kısmen kabulüne karar verdi. Taraf avukatları kararı istinafa götürdü.

DEVREYE YARGITAY GİRDİ

Bölge Adliye Mahkemesi, hesaplamaların bordrolar nazara alınarak yapıldığından tespit edilen alacak kaleminden hakkaniyet indirimi yapılmasının yerinde olmadığı, davacıya yapılan ödemenin hesaplanan izin alacağından mahsubu gerektiği gerekçeleriyle davacı ve davalının istinaf başvurularının ayrı ayrı kabulüne hükmetti. Karar her iki taraf avukatı tarafından temyiz edilince devreye bu kez Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

Verilen emsal niteliğindeki kararda, kullandırılmayan haftalık izinlerin yıllık izin süresinden düşürülemeyeceğinin vurgulandığı kararda; 4857 sayılı Kanun’un 59 uncu maddesinde, iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi hâlinde, işçiye kullandırılmayan yıllık izin sürelerine ait ücretlerin son ücret üzerinden ödeneceği hükme bağlandığı hatırlatıldı.

İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESİH ŞARTI GEREKLİ

Yıllık izin hakkının ücrete dönüşmesi için iş sözleşmesinin feshinin şart olduğunun dile getirildiği kararda şu ifadeler kullanıldı:

"İş sözleşmenin sona erme şeklinin ve haklı nedene dayanıp dayanmadığının önemi bulunmamaktadır. Yıllık izinlerin kullandırıldığı noktasında ispat yükü işverene aittir. İşveren yıllık izinlerin kullandırıldığının imzalı izin defteri veya eşdeğer bir belge ile kanıtlamalıdır. Bu konuda ispat yükü üzerinde olan işveren, işçiye yemin teklif edebilir. Dosyada, davacının imzasının bulunduğu 15’er günlük izin talep formları bulunmaktadır.

Yargılama sırasında davacı asılın izin talep formuna karşı beyanı alınmış, davacı beyanında bu izinlerin biriken hafta tatilleri için verildiğini belirtmiştir. Davacının ayrıca hafta tatili alacağını talep etmesi ve bu alacağının hüküm altına alınmış olması da dikkate alındığında imzasının bulunduğu bu yıllık izin belgelerinin dikkate alınarak yıllık izin alacağının yeniden hesaplanması gerekmektedir. Hatalı değerlendirme ile hüküm kurulması bozma nedenidir. Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir."

Bu içeriğimize de göz atabilirsiniz clear_all

Yorumlar