Toplum yararına çalışma programı(TYP) nedir? Programdan kimler faydalanabilir?

Toplum yararına çalışma programı(TYP) nedir? Programdan kimler faydalanabilir? Detaylar haberimizde.

Toplum yararına çalışma programı(TYP) nedir? Programdan kimler faydalanabilir?
Son Güncelleme: 23 Ağustos 2019 Cuma 11:52
7 Eylül 2018 Cuma 08:07

Çoğu kişinin yeni yeni duymaya başladığı Toplum yararına çalışma programı(TYP)’nın amacı işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde ve yerlerde toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla sağlanan geçici iş desteğidir. Peki ya bu destekten kimler faydalanabilir?

Toplum yararına çalışma programı(TYP) nedir?

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

Toplum yararına çalışma programı(TYP) hizmet sağlayıcılar kimdir?

-Kamu kurum veya kuruluşları.

-Sivil toplum kuruluşları.

-Özel sektör işyerleri.

-TYP aşağıdaki alanlarda uygulanabilir.

-Çevre temizliği.

-Kamusal altyapının yenilenmesi.

-Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi.

-Bakım onarım ve temizlik işleri yapılması.

-Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması.

-Ağaçlandırma.

-Park düzenlemeleri.

-Vadi ve dere ıslahı.

-Erozyon engelleme çalışmaları.

Bu sınırlar çerçevesinde TYP uygulanacak alanların belirlenmesinde il müdürlüğünce kamu yararı gözetilir. Düzenlenecek TYP’nin konusu, hiçbir şekilde kamunun ortak kullanım alanları dışında özel mülkiyet ya da özel kullanıma tahsis edilmiş alanlar olamaz. TYP düzenlenecek alanlar belirlenirken ihtiyaçlar göz önüne alınır ve kamu yararının daha yüksek olduğu programlara yer verilir. Bu çerçevede düzenlenecek TYP, proje bazlı olarak hazırlanacak teklifler üzerinden değerlendirilecek olup belirli bir mesleğe yönelik TYP’ler değerlendirilmeye alınmaz.

Toplum yararına çalışma programı(TYP) eğitim süresi nedir?

TYP’lerde haftalık süre, kırk beş saattir. TYP uygulama süresi, her bir program için 9 aydan fazla olamaz. İl müdürlüğü TYP’nin niteliğine göre, toplam süreyi aşmamak şartı ile süreyi belirleme yetkisine sahiptir. Katılımcılar için yararlanma süresi, 12 ay içerisinde ayrı ayrı olarak veya bir defada en fazla 9 aydır. 9 aylık süre, kişinin TYP kapsamındaki bir programdan yararlanmaya başlama tarihi üzerinden değerlendirilir. Katılımcıların programa başladığı tarihten 12 ay sonra yeniden yararlanma hakkı doğar. Bir katılımcı aynı kurum veya kuruluşla düzenlenen TYP’den en fazla 18 ay yararlanabilir. Mazeretsiz olarak TYP’den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler ile yararlandığı TYP bittikten sonra Kurum tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden yirmi dört ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramazlar.

TYP’ye katılmak için şartlar neler?

-Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

-18 yaşını tamamlamış olmak,

-Emekli ve malul aylığı almamak,

-Öğrenci olmamak (açık öğretim öğrencileri hariç) şartları aranır.

TYP katılımcıları öncelikle istihdamında güçlük çekilen işsizler arasından ilgili mevzuata göre seçilir. TYP’den ayrılan ya da ilişiği kesilen katılımcının yerine yedeklerden, bunun da mümkün olmaması halinde yeni katılımcı belirlenmesi yoluyla şartları uyan yeni katılımcılar alınabilir. Yüklenici ile il müdürlüğü arasında, TYP’nin niteliğini ve karşılıklı hak ve yükümlülükleri gösteren sözleşme imzalanır. Katılımcıların TYP’ye devamı zorunludur. Katılımcılar yükleniciye ve Kuruma bilgi vermek ve Kurum ya da yükleniciden onay almak şartıyla on dört güne kadar ücretsiz izin kullanabilir. Sağlık sorunları, evlenme, doğum ve birinci derece yakınlarının vefatı ve benzeri durumlar da on dört günlük ücretsiz izin kapsamında değerlendirilir. İznin kullanımı için, izin dilekçesinin yükleniciye onaylatılması gerekmekte olup, dilekçede mazeret bildirilmesi zorunlu değildir. On dört günlük izin süresinin aşılması halinde, yüklenici tarafından katılımcının ilişiği kesilerek il müdürlüğüne bildirilir.

TYP, sözleşmede belirlenen sürenin tamamlanmasıyla sona erer. Ancak ilgili kurumların gerekçeli olarak uzatma talebinde bulunmaları ve gerekçenin il müdürlüğünce uygun bulunması halinde, toplam dokuz ayı aşmamak şartı ve ödenek durumu da dikkate alınarak TYP süresi uzatılabilir. TYP tamamlanmadan önce veya ilişik kesme işlemlerinden önce, TYP’nin özelliği gereği 4857 sayılı Kanunun 17.nci maddesinde yer alan belirsiz süreli sözleşmelere ilişkin olarak belirlenmiş olan bildirim süreleri uygulanmaz.(ihbar önelleri uygulanmaz) Her bir katılımcıya yapılacak ödeme, 4857 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen günlük asgari ücret miktarının katılım sağlanan gün sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktardan oluşur. Ödemeler, bir ay kesintisiz katılım sağlayanlar için otuz gün üzerinden yapılır. Katılım sağlanmayan gün bulunması halinde yapılacak ödeme, katılım sağlanmayan gün sayısının ilgili aydaki takvim gün sayısından düşülmesi sonucu bulunan gün sayısı üzerinden hesaplanır.

Bu içeriğimize de göz atabilirsiniz clear_all

Yorumlar